USLOVI KORIŠĆENJA VEB-SAJTA

Make-up.rs

Stupa na snagu od 1. maja 2018.

Dobro došli na ovaj veb-sajt koji je posvećen make-up aktuelnostima i sadržajima (u daljem tekstu: „Veb-sajt").

Molimo da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja kojima se reguluše način korišćenja ovog Veb-sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja”). Korišćenjem ovog Veb-sajta, bez ikakvih ograničenja saglašavate se sa ovim Uslovima korišćenja.

Za bilo kakve eventualne nedoumice u vezi sa sopstvenim korišćenjem Veb-sajta, možete kontaktirati sa nama posredstvom sledeće adrese: [email protected].

 

PRAVNO OBAVEŠTENJE

 

URL Veb-sajta: www.make-up.rs

Kontakt: E-pošta: [email protected] – Broj telefona: +381 11 2029 100

Direktor publikacije: Brigite Štreler

Objavljivač: L’Oreal Balkan d.o.o. Beograd,  društva sa registrovanim sedištem u Bulevaru Zorana Đinđića 64a, Beograd, koje nastupa u ime i za račun svojih make-up robnih marki (u daljem tekstu: „Objavljivač" ili  „Mi" ili „Nas”).

Sa internet prezentacijom na serveru: UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, MB: 20051698 PIB:103923534, društva sa registrovanim sedištem na adresi Terazije broj 7-9 u Beogradu, koje zastupa direktor Biljana Kolaković;

Broj telefona: +381 11 2029 100

 

 1. PRISTUP VEB-SAJTU

Da biste mogli da pristupate i koristite ovaj Veb-sajt neophodno je da budete odrasla osoba. Ukoliko ste maloletno lice, zahteva se prethodna dozvola vaših roditelja.

Za potrebe pristupanja Veb-sajtu i/ili pojedinim njegovim delovima može se zahtevati korišćenje PIN kodova.  U tom slučaju, na vama leži obaveza da preduzmete neophodne mere kako biste očuvali tajnost ovih kodova. Jasno je da ove kodove možete izmeniti u bilo kom trenutku.  Međutim, broj pokušaja pristupanja Veb-sajtu i/ili pojedinim njegovim delovima može biti ograničen kako bi se time sprečilo bilo kakvo neovlašćeno korišćenje takvih kodova.  Ukoliko uočite bilo koji oblik nedozvoljenog korišćenja kodova molimo da Nas obavestite o tome. U slučaju bilo kakvog kršenja pravila koja su definisana ovim Uslovima korišćenja, zadržavamo pravo da vam onemogućimo dalji pristup sajtu.

Dodatne naknade u pogledu pristupanja i korišćenja Interneta padaju na vaš teret.

 

 1. INTELEKTUALNA SVOJINA

 

 1. Prava intelektualne svojine

Za razvijanje ovog Veb-sajta uložena su značajna finansijska sredstva. Sâm Veb-sajt i svaki od elemenata od kojih je on sačinjen (odnosno, robne marke, fotografije, tekstualni zapisi, video zapisi i dr.) zaštićeni su propisima kojima se reguliše intelektualna svojina.  Nisu dozvoljeni korišćenje, reprodukcija ili predstavljanje Veb-sajta (u celini ili u bilo kom njegovom delu), u bilo kom mediju, kao ni u bilo koju drugu svrhu, obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na komercijalne svrhe.

Posredstvom ovog Veb-sajta možemo vam omogućiti pristup sadržajima koje ćete moći da preuzmete (u daljem tekstu: „Sadržaj za preuzimanje").  Na ovaj način vam, za potrebe vašeg ličnog i privatnog korišćenja, besplatno i u zakonski zaštićenom vremenskom periodu, ustupamo prava intelektualne svojine na način kako je to definisano u francuskom zakonodavstvu, u međunarodnim zakonima i međunarodnim sporazumima, u vidu neisključivog i neprenosivog prava korišćenja Sadržaja za preuzimanje. Svako reprodukovanje, predstavljanje, modifikacija ili distribucija Veb-sajta najstrože je zabranjeno. Preuzimanjem ili korišćenjem takvog Sadržaja za preuzimanje saglašavate se da ćete ih koristiti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja.

U slučaju da vam posredstvom Veb-sajta omogućimo menjanje određene fotografije (naročito sa ciljem virtualnog isprobavanja kozmetičkog preparata), ovim putem primate k znanju i saglašavate se da će takav Veb-sajt biti isključivo za potrebe vašeg ličnog korišćenja i u skladu sa za to predviđenom namenom. Time nećete biti ovlašćeni da ovaj Veb-sajt koristite na način koji bi mogao biti štetan po čast, ugled ili prava bilo kojeg trećeg lica kao što je navedeno u nastavku teksta.

 1. Prava trećih lica

Ovim putem vas podsećamo da je neophodno da sa svoje strane pribavite sva potrebna ovlašćenja i prava od bilo kojeg odgovarajućeg nosioca prava u vezi sa bilo kojim sadržajem koji biste želeli da postavite na Veb-sajt, uključujući bilo koje pojedinačno i sva prava intelektualne svojine i/ili autorska prava na književno delo, umetničko delo i/ili prava industrijske svojine, kao i prava na objavljivanje (obuhvatajući pravo da objavljujete nečije fotografije), kako biste nesmetano mogli da koristite takve sadržaje. Na primer, neophodno je da pribavite prava u pogledu bilo kojih sadržaja (naročito fotografija) u kojima su predstavljena novija arhitektonska rešenja, oglasna rešenja ili dizajn odeće, a koji se u njima mogu pojavljivati (akronimi, logotipi i dr.).

 1. Korisnički sadržaji

Na ovom Veb-sajtu možemo odrediti prostor koji će biti posvećen Korisničkom sadržaju, gde spadaju, na primer, tekstovi, fotografije, video snimci, itd. Kada postavite Korisnički sadržaj (kako je definisan u daljem tekstu) na naš sajt, ili odgovorite na naš poziv za korišćenjem Korisničkog sadržaja koji ste već objavili na društvenim medijima koristeći hashtag #yesMakeup, smatraće se da dajete svoj pristanak na ove Uslove korišćenja.

Imamo pravo da uklonimo bilo kakav Korisnički sadržaj ako, po našem mišljenju, takav sadržaj nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, uključujući situacije kada je sadržaj o kojem je reč nelegalan i/ili u suprotnosti sa prihvaćenim standardima moralnosti, i/ili narušava prava trećih lica.  

Molimo vas da nas obavestite o bilo kakvom Korisničkom sadržaju za koji smatrate da nije u skladu sa primenljivim važećim zakonima i/ili prihvaćenim standardima moralnosti i/ili ovde navedenim principima i/ili koji narušava prava drugih, slanjem email-a na sledeću adresu: [email protected].

Hashtagovi Makeup platforme: # yesMakeup, #mymakeuprg #mymakeuprs #mymakeuphr #mymakeupbg #mymakeupsi (u daljem tekstu „Hashtag(ovi)”).   

Vašim odgovorom #yesMakeup pristajete na sledeće:

Ustupate Nam neekskluzivno, prenosivo pravo da širom sveta i bez naknade koristimo vaš video snimak (snimke), fotografiju (fotografije) i/ili drugi sadržaj objavljen na društvenim mrežama Instagram, Facebook, Twitter ili Google+, zajedno sa vašim korisničkim imenom na društvenim mrežama (handle ili user name), profilnom slikom, komentarom i informacijama o lokaciji koje ste možda uključili u svoj sadržaj („Korisnički sadržaj”), a koji ste označili bilo kojim od gore navedenih Hashtagova u bilo kom mediju, uključujući, ali ne ograničavajući se na Naš Veb-sajt i stranice na društvenim medijima, biltene, stranice subjekata koji se bave maloprodajom, stranice trećih lica, štampani materijal, prodavnice za potrebe njihovog marketinga i/ili oglašavanja.  

Ovo pravo na korišćenje Korisničkog sadržaja se daje za ceo zakonski period trajanja prava intelektualne svojine, a posebno autorskih prava u skladu sa njihovom definicijom u važećim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Dajete Nam pravo da koristimo vaše korisničko ime, pravo ime, sliku, vizuelnu predstavu ili bilo koju drugu identifikacionu informaciju u vezi sa bilo kakvom upotrebom vašeg Korisničkog sadržaja. Ovo korišćenje ličnih prava daje se na isti period i za iste medije kao što je detaljnije navedeno u prethodnoj odredbi u vezi sa Korisničkim sadržajem. Ovlašćeni smo da koristimo, prikažemo, reprodukujemo, distribuiramo, prenosimo, kombinujemo sa drugim materijalima, menjamo i/ili uređujemo Korisnički sadržaj u zakonske i/ili regulatorne svrhe na bilo koji način koji smatramo pogodnim (pri čemu se zadržava smisao originala), bez ikakvih obaveza prema vama.

Potvrđujete i slažete se da: (i) posedujete sva prava u vezi sa Korisničkim sadržajem i/ili da imate dozvolu osobe (ili osoba) koja ima bilo kakva prava intelektualne svojine ili ličnih prava u vezi sa Korisničkim sadržajem da ustupite ta prava; (ii) vi i sve druge osobe koje se pojavljuju u Korisničkom sadržaju nemate manje od 18 godina; i (iii) naše korišćenje vašeg Korisničkog sadržaja neće prekršiti nijedan zakon niti narušiti prava trećih lica.

Ovlašćeni smo da otkrijemo vaš identitet bilo kom trećem licu koje tvrdi da Korisnički sadržaj narušava njegova prava. Ovaj dokument je ekskluzivno vlasništvo L’Oréal grupe.

Ako vaš Korisnički sadržaj sadrži preporuku ili iznošenje ličnog iskustva u vezi sa našim proizvodima ili uslugama, ovim potvrđujete da je reč o istinitom i preciznom odrazu vašeg iskrenog uverenja na osnovu korišćenja naših proizvoda i da ste obelodanili da ste prihvatili bilo kakav besplatan proizvod ili drugi podsticaj u zamenu za obezbeđivanje vašeg Korisničkog sadržaja.

Ovim vas obaveštavamo da su navedene društvene mreže platforme u vlasništvu trećih lica i da će se, u skladu s tim, stavljanje u opticaj i korišćenje Korisničkog sadržaja preko navedenih društvenih mreža vršiti u skladu sa Uslovima korišćenja koje definišu navedena treća lica. Prema tome, nećemo se smatrati odgovornim ukoliko mi ili treća lica koristimo sadržaj  u skladu sa Uslovima korišćenja koje definišu društvene mreže, uključujući, bez ograničenja, opseg i trajanje licenciranih prava i uklanjanje Korisničkog sadržaja. Vi snosite odgovornost za rešavanje bilo kakvih zahteva trećih lica u vezi sa korišćenjem Korisničkog sadržaja u skladu sa Uslovima korišćenja koje definišu društvene mreže.  

Pored toga, podsećamo vas da se bilo kakav Korisnički sadržaj može pronaći putem internet pretraživača i da mu, prema tome, mogu pristupiti i drugi korisnici pored korisnika Veb-sajta. Ovim potvrđujete i saglasni ste sa tim da Korisnički sadržaj može biti predmet „viralne” komunikacije (word-of-mouth komunikacije) na veb-sajtovima trećih lica i da Mi nećemo snositi odgovornost za bilo kakav zahtev ili postupak u vezi s tim.

Ovim putem nam dajete pristanak za prikupljanje bilo kakvih ličnih podataka koje dostavite, kao i za upotrebu i obelodanjivanje tih ličnih podataka u vezi sa korišćenjem vašeg Korisničkog sadržaja kako je opisano u prethodnom tekstu.

Vaši lični podaci se mogu preneti ili im se može pristupiti i van prostora EEA, i mogu se deliti sa partnerima ili drugim trećim licima od poverenja koji posluju u naše ime. Objavljivanjem Korisničkog sadržaja sa bilo kojim Hashtagom, ili na drugi način davanjem vaših ličnih podataka, dajete nam pristanak za prikupljanje, korišćenje, obelodanjivanje, prenos i obradu vaših podataka u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Našom Politikom privatnosti, i važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Više detalja o Privatnosti podataka možete pročitati u Odeljku 5 („LIČNI PODACI“).

Nećete pozivati na odgovornost ni Nas, ni bilo koju drugu osobu koja postupa u Naše ime, zbog bilo kakvih tvrdnji ili zahteva u vezi sa korišćenjem vašeg Korisničkog sadržaja. Prihvatate da vam nećemo platiti naknadu za korišćenje vašeg Korisničkog sadržaja i/ili za bilo kakva prava intelektualne svojine u vezi sa njim.

Prihvatate da možemo da odbijemo da koristimo ili da možemo ukloniti vaš Korisnički sadržaj iz bilo kog razloga. U slučaju da se predomislite u vezi sa deljenjem vašeg Korisničkog sadržaja, ili ne želite da vas dalje kontaktiramo u vezi sa Korisničkim sadržajem, molimo vas da otkažete tu opciju slanjem email-a na adresu: [email protected].

Ovi Uslovi korišćenja se odnose na ceo Veb-sajt i na vaš Korisnički sadržaj, ako nije naznačeno drugačije. Osim toga, u meri u kojoj je vaš Korisnički sadržaj prikazan na Veb-sajtu ili na bilo kojoj stranici L’Oréal grupe, na vas će se odnositi i dodatni Uslovi korišćenja, sporazumi, smernice i pravila L’Oréal grupe koji se primenjuju i važe na tim Veb-sajtovima i Korisnički sadržaj, i ovim potvrđujete da prihvatate sve obaveze po osnovu takvih dodatnih Uslova korišćenja ili pružanja usluge, sporazuma, smernica, uputstava ili pravila koje je postavila ili objavila L’Oréal grupa.  

 1. PRAVILA PONAŠANJA

Sa svoje strane podržavamo vrednosti koje počivaju na toleranciji i poštovanju drugih.

Upravo iz tog razloga, korišćenjem ovog Veb-sajta, saglašavate se da nećete:

 • Iznositi bilo kakva rasistička, nasilnička, ksenofobična, zlonamerna, nepristojna, besprizorna ili protivzakonita zapažanja;
 • Distribuirati bilo kakav sadržaj koji može biti štetan, klevetnički, neovlašćen, zlonameran ili kojim se krše prava privatnosti ili javnosti, a kojim se podstiče nasilje, rasna ili etnička mržnja ili se može okarakterisati kao gruba nepristojnost ili podsticanje na preduzimanje određenih krivičnih dela ili prekršaja;
 • Koristiti Veb-sajt u političke i propagandne svrhe ili za potrebe religioznih preobraženja;
 • Objavljivati bilo koji sadržaj kojim se reklamiraju ili promovišu bilo koji proizvodi i/ili usluge koji predstavljaju konkurenciju robnoj marki / robnim markama koje su prikazane na Veb-sajtu;
 • Odstupati od predviđene svrhe samog Veb-sajta, uključujući i njegovo korišćenje u svrhu sklapanja poznanstava sa ciljem privatnih viđanja;
 • Distribuirati bilo kakve informacije koje mogu direktno ili indirektno omogućiti identifikaciju prema imenu i bilo koju specifičnu identifikaciju bilo kojeg pojedinca bez njegove prethodne i izričite saglasnosti, kao što su njegovo prezime, fizička adresa, elektronska adresa, broj telefona;
 • Distribuirati bilo kakve informacije ili sadržaje koji mogu delovati uznemirujuće za najmlađa lica;
 • Zastrašivati ili uznemiravati druge;
 • Sprovoditi bilo kakve nezakonite aktivnosti, obuhvatajući i one kojima se mogu kršiti bilo čija prava u pogledu i u vezi sa bilo kakvim softverom, zaštitnim znakom, fotografijama, slikama, tekstualnim zapisima, video zapisima i dr.;
 • Distribuirati sadržaje (obuhvatajući fotografije i video zapise) u kojima su prikazana maloletna lica.

 

Postanete li svesni bilo kakvog Korisničkog sadržaja koji odobrava zločine protiv čovečnosti, podstiče rasnu mržnju i/ili nasilje ili je u vezi sa dečjom pornografijom, o tome ćete Nas obavestiti bez odlaganja posredstvom sledeće elektronske adrese [email protected], ili tako što ćete uputiti uobičajeno pismo sa svim potrebnim detaljima o tome na sledeću fizičku adresu: L’Oréal Balkan d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd, precizirajući u svojoj e-poruci/pismu datum na koji ste otkrili pomenuti sadržaj, sopstveni identitet, URL adresu, opis spornog sadržaja, kao i korisnički identitet autora datog sadržaja.

Ukoliko smatrate da se bilo kojim Korisničkim sadržajem krše gore navedeni principi, vaša prava ili prava bilo kojih trećih lica (na primer, bilo kakva kršenja prava, uvrede, povrede privatnosti), s tim u vezi možete poslati obaveštenje na sledeću elektronsku adresu: [email protected], ili uputiti uobičajeno pismo sa svim potrebnim detaljima o tome na sledeću fizičku adresu: L’Oréal Balkan d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11000 Beograd, precizirajući u svojoj e-poruci/pismu datum na koji ste otkrili pomenuti sadržaj, sopstveni identitet, URL adresu, opis prijavljenog sadržaja, kao i korisnički identitet autora datog sadržaja.

Na osnovu odredaba člana 6-I-5 Zakona 2004-575 od 21. juna 2004. godine o pouzdanosti digitalne ekonomije (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), pomenuto obaveštenje treba da sadrži:

 • datum obaveštenja;
 • ukoliko je pošiljalac fizičko lice: prezime, ime i srednje ime, zanimanje, adresu, državljanstvo, datum i mesto rođenja;
 •             ime i adresu primaoca ili, ako je u pitanju pravno lice, njegov pravni naziv i registrovano sedište;
 • opis i preciznu lokaciju prijavljenih činjenica (na primer, URL vezu do prijavljenog sadržaja);
 •             razloge zbog kojih dati sadržaj treba da bude uklonjen, obuhvatajući navođenje zakonskih odredaba i kvalifikacija (zakonskog opravdanja) koji su primenljivi na date činjenice;
 • primerak informacije o bilo kojem obliku obaveštenja upućenog autoru ili objavljivaču prijavljene informacije ili o aktivnostima kojima se zahtevalo njihovo obustavljanje, uklanjanje ili menjanje ili potvrda o tome da sa autorom ili objavljivačem nije moguće ostvariti kontakt.

Obaveštenje koje ne sadrži sve potrebne elemente neće se razmatrati. UPOZORENJE: Za svako lice koje je izvršilo prijavljivanje bilo kojeg sadržaja ili aktivnosti kao nezakonitih, a sa ciljem omogućavanja uklanjanja takvog sadržaja ili prestanka njegove dalje distribucije, pri čemu se takvo obaveštenje zasniva na podnošenju neistinitih ili netačnih informacija, predviđena je mogućnost kažnjavanja kaznom zatvora od godinu dana i novčanom kaznom od 15.000 EVRA.

 

 1. INFORMACIJE KOJE SE NALAZE NA VEB-SAJTU

 

 1. Opšte odredbe

Ovim putem želimo da vas obavestimo o mogućim nepreciznostima i omaškama koje se mogu pojaviti u informacijama dostupnim na ovom Veb-sajtu, a posebno s obzirom na treća lica. Ovim putem na sebe preuzimamo obavezu da u najkraćem mogućem roku otklonimo takve netačnosti ili da dopunimo takve informacije na Veb-sajtu.

 1. Informacije na proizvodima i uslugama

Proizvodi i usluge koji su vam predstavljeni na ovom Veb-sajtu nisu ponuđeni za prodaju, već predstavljaju opštu prezentaciju ponude proizvoda i usluga koje distribuiramo u zemlji u kojoj je dati Veb-sajt dostupan.

 1. Saveti i dijagnostičke alatke

Saveti koji se pružaju na ovom Veb-sajtu i/ili dijagnostičke alatke koje na njemu mogu biti dostupne predstavljaju isključivo simulacije koje imaju za cilj dobijanje stručnog kozmetičkog saveta.

Informacije koje se njima pružaju imaju isključivo informativni karakter i ni u kom slučaju ne zamenjuju medicinsku dijagnozu ili kliničku konsultaciju, niti predstavljaju zamenu za medicinski tretman.

Shodno tome, Mi ne možemo garantovati vaše potpuno zadovoljstvo savetom koji dobijate kao rezultat korišćenja takvih alatki niti na sebe preuzimamo bilo kakvu odgovornost za bilo koje korišćenje koje preduzimate s tim u vezi.

Za sve dodatne informacije ili u slučaju bilo kakvih nedoumica, predlažemo da se konsultujete sa svojim lekarom opšte prakse.

 1. Linkovi u obliku hiperteksta

Linkovi u obliku hiperteksta koji su zastupljeni na ovom Veb-sajtu mogu da vas odvedu na veb-sajtove koje su objavila treća lica i nad čijim sadržajem Mi nemamo niti možemo imati bilo kakvu kontrolu. Shodno tome, u meri u kojoj su pomenuti linkovi u obliku hiperteksta zastupljeni na ovom Veb-sajtu sa isključivim ciljem da se time olakša vaše iskustvo u pretraživanju Interneta, svako dalje pregledanje veb-sajtova bilo kojeg trećeg lica zasniva se isključivo na vašoj odluci za koju preuzimate kompletnu odgovornost.

 

 1. LIČNI PODACI

Postoji mogućnost da prikupljamo lične podatke koji se odnose na vas, a posebno onda kada: (i) se pretplaćujete na određenu uslugu; (ii) preuzimate Sadržaje za preuzimanje; (iii) prijavljujete se na sajt; (iv) uzimate učešće u nekoj igri/takmičenju; (v) šaljete Nam e-poruku; (v) uzimate učešće u anketi ili istraživanju.

Shodno primenljivim zakonima i propisima, vaše je pravo da pristupate, ispravljate i brišete bilo koje podatke koji se mogu odnositi na vas same. Ovo svoje pravo možete izvršiti u bilo kojem trenutku, time što ćete Nam poslati odgovarajuće obaveštenje o tome, uz koje će biti priložena kopija vašeg identifikacionog dokumenta, na sledeću adresu:   [email protected]

Za sve eventualne dodatne informacije o načinu obrade vaših ličnih podataka, molimo da pogledate našu Politiku privatnosti koja se nalazi ovde.

 

 1. MENJANJE DATOG VEB-SAJTA I USLOVA KORIŠĆENJA

Postoji mogućnost da izmenimo sadržaj i informacije koje se nalaze na datom Veb-sajtu, baš kao i ove Uslove korišćenja, a posebno za potrebe usklađivanja sa novim važećim zakonima i/ili propisima i/ili kako bismo unapredili funkcionalnost samog Veb-sajta.

Posredstvom datog Veb-sajta bićete obavešteni o svim eventualnim izmenama i dopunama pre nego što one postanu punovažne, na osnovu ovih Uslova korišćenja. Osim ukoliko se ovim izmenama i dopunama ne zahteva vaše prethodno izričito odobrenje, svako vaše naknadno korišćenje datog Veb-sajta smatraće se prihvatanjem novih Uslova korišćenja.   

 

 1. IZJAVA O AUTORSKIM PRAVIMA

Dati Veb-sajt za Objavljivača je izradila UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, MB: 20051698 PIB:103923534, društva sa registrovanim sedištem na adresi Terazije broj 7-9 u Beogradu, koje zastupa direktor Biljana Kolaković; broj telefona: +381 11 2029 100

 

 1. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Sa svoje strane, uložićemo maksimalne napore kako bismo u svakom trenutku omogućili nesmetan pristup Veb-sajtu i Sadržajima za preuzimanje.  Međutim, Mi sa svoje strane ne možemo garantovati neprekidnu dostupnost i mogućnost pristupanja datom Veb-sajtu. Osim toga, od Nas se može zahtevati da trenutno obustavimo pristup celini Veb-sajta ili pojedinim njegovim delovima, a naročito u svrhe njihovog tehničkog održavanja.

Ovim putem dodatno preciziramo da Internet i strukture informacionih tehnologija, kao i telekomunikacione mreže nisu u potpunosti nepogrešive, te da postoji mogućnost da dođe do određenih prekida i propusta.  U tom smislu, sa svoje strane ne možemo pružiti nikakve garancije i s tim u vezi nećemo se smatrati odgovornim za bilo koji vid štete koji može nastati u vezi sa korišćenjem Interneta i struktura informacionih tehnologija ili telekomunikacionih mreža, obuhvatajući, ali ne ograničavajući se na:

 • Loš prenos i/ili prijem bilo kojih podataka i/ili informacija posredstvom Interneta;
 • Bilo koji oblik spoljnih upada ili računarskih virusa;
 • Bilo koju opremu za prijem ili komunikacione mreže koji ne funkcionišu; i
 • Bilo koji vid zastoja na Internetu koji može da ometa pravilno funkcionisanje datog Veb-sajta.

I konačno, naša odgovornost biće ograničena samo na direktnu štetu, izostavljajući bilo koje druge moguće oblike štete ili gubitke. I još preciznije, bilo koju indirektnu štetu koja je u vezi sa, i bez ikakvih ograničenja na, bilo koje gubitke dobiti, prihoda ili poslovne reputacije.

 

 1. MERODAVNO PRAVO I REŠAVANJE SPOROVA

Ovi Uslovi korišćenja regulisani su francuskim zakonodavstvom, osim u slučaju da propisi države Vašeg prebivališta propisuju drugačije.

U slučaju bilo kakvog eventualnog problema, molimo da kontaktirate sa našom Službom za odnose sa klijentima:

[email protected], Bulevar Zorana Đinđića 64a/IV, 11070 Beograd Srbija

Broj telefona: +381 11 4254 200

Radnim danima: 9h-17h

 

Bilo koji potrošački spor vodiće se pred nadležnim sudom, u skladu sa propisima države Vašeg prebivališta.

 

 

***

Registrujte se / Prijavite se